Sibeliusgade 3B

2100 København Ø overfor Svanemøllen St.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi persondataoplysninger om dig.

Nedenstående er dataansvarlig fro denne behandling af personoplysninger:

Klinik for Fodterapi
v/Julia K. Hansen
Sibeliusgade 3 B. st.
2100 København Ø
Tlf: 39200501
CVR: 28274122

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i behandlingen.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder journaloplysninger, som indeholder oplysninger om dit CPR nummer og følsomme oplysninger (f.eks. helbredsoplysninger).

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart og undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre parter. Det kan være henvisninger og korrespondance fra læge eller sygehus samt evt. diabetes fodstatus udført hos anden fodterapeut. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til og med hvilken baggrund?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dit til at varetage dine interesser i forbindelse med behandlingen og give dig de nødvendige ydelser/sundhedstjenester. Vi behandler også dit CPR nummer med henblik på at kunne kommunikere med offentlige instanser. Samtidig behandler vi også dine almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mail-adresse, for at kunne identificere dig og varetage kontakten med dig.

Vi overholder den gældende persondatalovgivning, og du kan se mere til vores baggrund for behandling af dine oplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9. stk. 2.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til relevant sundhedspersonale og/eller offentlige instanser.

Vi overlader herudover personoplysning om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til reglerne for opbevaring af patientjournaler. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne så længe behandlingen verserer, og i en periode på op til 5 år efter behandlingens afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver til ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor det sker.

Dine rettigheder og adgang til at klage

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Denne ret vedrører objektivt forkerte oplysninger. Er der tale om subjektive vurderinger eller omtvistet fakta, noterer vi din indsigelse og gør retten opmærksom herpå i forbindelse med vores behandling af sagen.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overfør disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


statsaut.fodterapeut.logostatsaut.fodterapeut.logo

 Klinik Svanefod

Sibeliusgade 3B

2100 København Ø